El canvi climàtic 
a Vacarisses

L’acceleració de l’escalfament global com a resultat de la nostra manera de produir i consumir és una evidència científica i els seus efectes ja ens estan afectant. Fins ara s’han pres sobretot mesures per reduir les nostres emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (mitigació), però s’ha evidenciat també la necessitat d’estar preparats per fer front als seus efectes (adaptació).

Es tracta, doncs, de ser més resilients i d’estar més preparats per minimitzar-ne els efectes, protegint especialment els col·lectius més vulnerables (gent gran, infants, persones que pateixen pobresa energètica, etc.)

Aquesta realitat ja assumida, el canvi climàtic, té efectes no només d’àmbit planetari sinó també d’àmbit local. I des del món local, per tant, cal seguir mitigant-lo i també adaptar-se als grans reptes que hi estan relacionats. Reptes que no són només ambientals, sinó també socials i econòmics.

Per això cal una implicació decidida dels agents polítics, econòmics i socials i, a Vacarisses, no poden quedar-nos al marge d’aquesta actuació. Des del món local ens hem de posicionar i no podem fer-ho sense comptar amb una ciutadania implicada.

A Vacarisses ho tenim clar i per això comptem amb una estratègia climàtica, ‘Vacarisses pel clima’,  i la volem explicar a tota la ciutadania per portar-la a terme de manera conjunta i eficaç.

Com afecta el canvi climàtic a Vacarisses?

Els efectes del canvi climàtic ja estan afectant a Vacarisses a nivell local i per fer-hi front cal prendre mesures immediates. La vulnerabilitat del nostre municipi ens ha de fer reaccionar i anticipar-nos per evitar impactes futurs més greus.

Menor disponibilitat d’aigua

ANGEL SANCHO BENEDICTO

  • La disponibilitat d’aigua provinent d’aqüífers i els problemes d’abastament per aigua de boca (potable) són els aspectes que més afecten a Vacarisses com a conseqüència de les sequeres, cada cop més freqüents i duradores.
  • Els efectes directes d’una manca sostinguda d’aigua són problemes en el subministrament i possibles restriccions d’aigua que ja en l’actualitat, i de forma puntual, s’han pogut produir. 
  • Però això anirà a més. El canvi climàtic porta associat un increment de les temperatures, períodes eixuts més llargs i una disminució de l’aigua de percolació que és la que recarrega els aqüíers del nostre municipi.

Afectacions sobre els boscos

NOA PULIDO GARRIDO

  • Vacarisses té una superfície forestal de prop de 3.400 hectàrees, que suposen prop del 83 % de tot el municipi. A més, de tota la superfície municipal el 57 % correspon a espai PEIN (d’especial protecció)
  • No es pot obviar aquesta realitat i destacar la importància dels ecosistemes forestals com a font de biodiversitat, riquesa d’espècies llenyoses, captació de carboni, fixació del sòl front processos erosius, etc.
  • El canvi climàtic afecta sobre els boscos i augmenta la freqüència i virulència dels incendis, de les plagues i de la sequera. En tots aquests casos Vacarisses es troba en una situació de vulnerabilitat molt elevada.

Pèrdua de biodiversitat

JANIRA BRENES FRIAS

  • Els valors paisatgístics defineixen Vacarisses, i estan en perill, en part, per la menor disponibilitat d’aigua i per l’afectació sobre els boscos. 
  • Les pluges torrencials, cada cop més acusades, en zones seques i devastades per incendis forestals tindran un gran impacte. 
  • I tot això sumat a les plagues i a la sequera, provocarà una pèrdua d’hàbitats i de biodiversitat, un dels actius del municipi.

Com afecta Vacarisses al canvi climàtic?

Vacarisses contribueix al canvi climàtic emetent emissions de gasos amb efecte d’hivernacle amb la seva activitat diària.

D’una banda, amb el seu consum global com a municipi amb sectors com el transport (mobilitat en transport públic i vehicle privat), el domèstic (que es refereix a tots els consums quotidians lligats a les llars) i el terciari (relacionat amb serveis com la restauració, l’hosteleria, etc.).

Per una altra banda, els serveis municipals de Vacarisses, que depenen directament de l’Ajuntament, corresponen als usos d’edificis municipals, al bombeig d’aigua i a l’enllumenat públic.

En ambdós casos, les fonts energètiques principals corresponen als combustibles líquids, a l’electricitat i als gasos liquats del petroli (GLP).

El municipi

Al nostre municipi, Vacarisses, el sector transports és el que més energia consumeix (un 63,36 % del total) i més emissions emet (un 60,01% del total), segons dades de l’any 2014.

En segon lloc, el sector domèstic representa un 25,12 % del consum municipal i un 23,78 % de les emissions.

Finalment, el sector  terciari és el que menys consumeix (un 11,52 % del total) i menys emet (un 10,99 %).

Les fonts d’energia més consumides a nivell municipal són els combustibles fòssils i l’electricitat.

Els serveis municipals

La font energètica més consumida pels serveis municipals sempre ha estat l’electricitat, que l’any 2023 se situava en un 64,59 % respecte el total, seguida de l’estella (en un 18,07 %) i el gasoil (en un 17,34 %).

De manera global, els darrers 11 anys (des de l’any 2012), el consum d’energia dels serveis municipals de Vacarisses ha disminuït en un 17,39 %.

Les emissions lligades als serveis municipals i els seus usos també s’han reduït i de manera significativa el període 2012-2023, concretament en un  60,15 %.

És a dir, les accions lligades a Vacarisses pel clima, l’estratègia climàtica del nostre municipi, estan donant els seus fruits, contribuint a un menor impacte ambiental associat a l’emergència climàtica.

Pel que fa als usos municipals, la seva contribució a les emissions es manté en una proporció bastant similar al llarg del temps essent d’un 37,60 % en el cas dels edificis municipals, seguides de prop per la xarxa d’aigua i fecals, amb un 36,30 %; i per l’enllumenat públic, amb un 26,10 %.

[+]

Respecte les dades de l’any 2005, que es va aprovar el PAES (sense la vessant d’adaptació), les emissions s’han reduït en un 42,36 %, cada vegada més a prop de l’objectiu de reducció del 55 % fixats per Europa en l’horitzó 2030. Per tant, estem donant compliment a allò que ens hem compromès, però hem de continuar per assolir els objectius establerts.