Del PAESC a Vacarisses pel clima

El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima de Vacarisses (PAESC) és una estratègia reconeguda a nivell europeu que defineix el full de ruta a seguir pel municipi per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que genera la seva activitat (mitigació) però que també estableix mesures per ser més resilients davant els canvis ja existents i futurs relacionats amb el canvi climàtic (adaptació).

El PAESC de Vacarisses té com a objectiu reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 55% fins l’any 2030 respecte als nivells de 2005 (segons dades de la Diputació de Barcelona).

Aquest objectiu s’inscriu en la línia de l’Acord de París sobre el canvi climàtic i de la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica.

Vacarisses fa anys que treballa en una reflexió estratègica que ha permès identificar de manera consensuada els reptes de ciutat i impulsar projectes de transformació.

No obstant, la situació d’emergència climàtica ha conduït a la necessitat de disposar d’una planificació específica.

l PAESC esdevé un full de ruta clau per cohesionar les estratègies ja existents a la ciutat en l’àmbit de la sostenibilitat i per impulsar l’estratègia climàtica de Vacarisses.

A partir del PAESC, s’ha donat forma i relat a l’estratègia ‘Vacarisses ple clima’ que compta amb 69 accions (51 de mitigació i 18 d’adaptació, i 3 coincidents) i que pretén esdevenir una eina de referència per gestionar el municipi a nivell ambiental de manera més eficient, compartida i divulgativa.

Del total d’accions de l’estratègia climàtica de Vacarisses:

 • un 54,7 % depenen de l’acció directa de l’Ajuntament sobre els seus edificis i xarxa d’enllumenat, abastament d’aigua, d’energia, etc; 
 • mentres que el 45,3 % restant es dirigeix a reduir les emissions provinents de l’acció ciutadana.

Com reduir emissions?

De les 51 mesures de mitigació de ‘Vacarisses pel clima’, 32 estan dirigides als equipaments i serveis municipals, i 19 estan enfocades al conjunt de la ciutadania, ja que no és possible fer front al canvi climàtic sense comptar amb la participació ciutadana.

Destaquen mesures com:

 • La incorporació de criteris ambientals a les pràctiques de contractació.
 • La compra d’energia certificada verda.
 • La sensibilització sobre l’eficiència energètica entre els empleats municipals.
 • La implementació de programes d’educació ambiental a les escoles.
 • La gestió energètica com:
  • la substitució l’enllumenat públic i dels equipaments municipals per alternatives més eficients energèticament (amb un pla d’enllumenat per complir la normativa de contaminació lumínica i millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic).
  • la instal·lació de detectors de presència per controlar la il·luminació, 
  • la implantació de mesures d’estalvi energètic als edificis municipals,
  • la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i calderes de biomassa, per substituir l’ús de les calderes de gasoil, i
  • la realització de cursos de formació en energies renovables.
 • La incentivació de la millora energètica de les llars i serveis, com és el cas de la substitució de les calderes de combustible fòssils per calderes de tecnologies alternatives més eficients (com la biomassa, l’aerotèrmia) a les cases particulars i serveis. El municipi ofereix serveis d’assessorament, campanyes informatives i subvencions per promoure l’adopció de calderes de biomassa.
JUAN PEDRO MESAS GARRIDO

Com adaptar-nos al canvi climàtic?

Vacarisses ha desenvolupat una sèrie d’accions únicament d’adaptació, un total de 18 (9 d’àmbit ajuntament i 11 d’àmbit  municipal) per ser més resilients front al canvi climàtic.

El focus se centra en la conservació de la biodiversitat, la prevenció d’incendis i la promoció de l’energia sostenible.

L’Ajuntament de Vacarisses té certa capacitat d’acció en l’adopció de les mesures d’adaptació, essent el seu paper especialment rellevant en aquelles relacionades amb adoptar mesures contra la sobreexplotació dels aqüífers i l’assegurament de l’aigua de subministrament. Aquesta capacitat és especialment rellevant perquè l’Ajuntament és l’ens que s’encarrega de l’extracció i subministrament d’aigua potable al municipi.

Aquestes actuacions inclouen:

 • El disseny de zones verdes amb sistemes de reg que permetin estalviar aigua. 
 • L’assegurament de riscos dels cultius.
 • L’actualització dels plans de gestió d’incendis
 • La prevenció d’incendis amb el manteniment dels camins forestals, el suport al desenvolupament ramader, la millora dels punts d’aigua dels helicopters d’extinció d’incendis i el tall de carreteres durant les alertes d’incendi.