Què s'impulsa des de Vacarisses pel clima?

Energies renovables

Accions

Des de l'Ajuntament

 • 13
  Implantació de captadors solars tèrmics a edificis i equipaments municipals (només necessites ACS a les escoles bressol i cuina Pau Casals. EB el Cuc ja té 2 plaques solars)
 • 14
  Instal·lació de calderes de biomassa per a ACS i/o climatització d’equipaments municipals
 • 15
  Implantació d’instal·lacions fotovoltaiques als edificis i equipaments municipals
 • 16
  Creació d’un mini district heating entre varis edificis municipals amb una caldera de biomassa centralitzada
 • 17
  Incentivar i donar suport a la creació Comunitat d’Energia Renovable (CEL)

A nivell municipal

 • 18
  Bonificacions fiscals en la llicència d’obres per a millores en l’eficiència energètica o implantació d’energies renovables dels habitatges o locals (també adaptació)
 • 19
  Bonificació fiscal per als vehicles de baixes emissions
 • 20
  Ordenança municipal per a la regulació i foment de les instal·lacions fotovoltaiques i de solar tèrmica
 • 21
  Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques a les activitats econòmiques amb sostre disponible